STU

Kort fortalt

Lindholm STU

Uddannelsen er et 3 årigt forløb under Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov også kaldet STU. Uddannelsen består af en kombination af skoleundervisning planlagt ud fra den enkeltes ressourcer, praktiske aktiviteter og projekter, praktikforløb på arbejdspladser samt botræning.

Formålet med STU på Lindholm uddannelse er at tilbyde de unge et individuelt undervisningsforløb som sikrer, at de opnår en personlig, social og faglig udvikling med kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

De overordnede mål er ud fra udvikling af faglige, personlige, sociale kompetencer og fællesskaber at opbygge kompetencer hos den unge der gør det muligt at leve et så selvstændigt, aktivt og meningsfuldt voksenliv som muligt. Dette gøres ved at styrke og udvikle den unges selvværd, selvindsigt og selvstændighed således at der opnås parathed til at imødekomme samfundets og egnes krav og forventninger i forhold til beskæftigelse, fritid og bolig. Målene opnås gennem den pædagogiske tilgangsvinkel som sikre at den unge bliver i stand til at se muligheder og ud fra tilegnede kompetencer kan handle i forhold til disse.

Den daglige undervisning er opdelt i 3 – 4 lektioner a 45 minutter, med mødetid kl. 08.30 – 14.15 og følger folkeskolens ferieplaner. Der ligges stor vægt på den skolefaglige del især Dansk og matematik for derved, at kunne ruste den unge til at kunne klare sig i det daglige med at læse, skrive og regne i forhold til arbejde eller i hjemmet. Det tilstræbes at den unge får mulighed for at afslutte med afgangseksamen.

Forløbet gennemføres i samarbejde med nærmiljøet og understøtter de eksisterende ressourcer, hvorved der skabes en base for den unge som er med til at skabe tryghed og dermed fremme udviklingen.

Hvad er

Målgruppen

Målgruppen er unge fra 16 år, der efter undervisningspligtens ophør, ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, selv om der ydes socialpædagogisk støtte.

Lindholm Uddannelses STU henvender sig til unge med særlige behov herunder:

  • Udviklingshæmmede,
  • Unge med udviklingsforstyrrelser,
  • Autisme spektrum forstyrrelser (ASF),
  • Aspergers syndrom,
  • Specifikke indlæringsvanskeligheder,
  • Psykisk udviklingshæmmede,
  • Sent udviklede
Hvordan forløber vores

Undervisning

ALMEN UNDERVISNING

Der vil daglig være teoretisk undervisning i fagene dansk, matematik, IT, orienteringsfag og samfundsfag. Undervisningen vil foregå i mindre grupper, men kan også være individuelt. Tilgangsvinklen vil ikke nødvendigvis være den traditionelle klasseundervisning men kan bestå af alternative pædagogiske tiltage som muliggør at læringen tilpasses den enkeltes forudsætninger.

Derudover vil der være emnebaseret undervisning, der er med til at styrke den enkelte elev personligt og i forhold til fremtiden. Denne består af emner som:
Krop og ernæring, Seksualitet, Selverkendelse samt opbygning af en selvtillid som kan bruges i de unges fremtidige virke, Kærlighed og kærester, Personlig stil, “Jeg flytter hjemmefra”, “Mit nærområde”, Kommune og Folketing, Almen førstehjælp og brandslukning.

PRAKTIK

I forbindelse med praktik på Lindholm Uddannelse er der tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv hvor de unge kan prøve at arbejde selvstændigt indenfor et ønsket erhvervsfelt, hvor muligheden for at indtage nye roller kan være med til at skabe deres fremtid.

I samarbejde med praktikstederne arbejdes der på, at give eleverne en spændende og udfordrende praktik hvor arbejdsopgaverne vil være relevante og tilpasset til eleven for derved at opnå succes.

I praktikkerne er målet, at eleven bliver bevidst om sine beskæftigelsesmuligheder og at disse muligheder afprøves og gennem virksomhedsbesøg, praktikker og emner om arbejdsmarkedsforhold, vil de unge blive præsenteret for forskellige sider af erhvervslivet, hvilket giver dem en større forståelse for arbejdsmarkedet og sammenhænge i samfundet.

SOCIALE KOMPETENCER

Sociale kompetencer er det mest vanskelige for de unge i denne målgruppe, hvor de har svært ved at aflæse og begå sig blandt andre og derfor ofte kommer ud i situationer, hvor de bliver misforstået og overtræder andres grænser.

For at de unge kan begå sig i voksenlivet, på en arbejdsplads eller i forbindelse med fritidsinteresser, er det vigtigt at de får tillært sig færdigheder og strategier, der kan kompensere for disse vanskeligheder.

Med udgangspunkt i den enkelte, vil der blive arbejdet med selvindsigt, personlig udvikling og strategier for den enkelte. Undervisningen vil veksle mellem gruppeaktiviteter og individuelle aktiviteter.

BOTRÆNING

Det er vigtigt at kunne mange af dagligdagens gøremål, for at kunne klare sig selvstændigt i voksenlivet, herunder rengøring, oprydning, økonomi, madlavning, indkøb, tøjvask og personlig god hygiejne. Dette er ting som kan være vanskelige at overskue og tage initiativ til at få gjort i hverdagen, men er en nødvendighed at kunne for at fungere på eget værelse eller i lejlighed, hvorfor der trænes målbevidst på dette.

Det er også vigtigt at få trænet og opøvet kompetencer i forhold til at kunne transportere sig rundt i trafikken med de offentlige transportmidler og hele systemet med zoner og rejsekort. En daglige træning i egen økonomi, hvad er pengene værd, hvornår skal jeg betale mine regninger og hvor mange penge skal jeg gemme er et emne som vi sætter stort fokus på.

Derudover vil forståelse om, hvor man henvender sig når man skal til læge, tandlæge, på kommunen også indgå i undervisningen således at den unge har mulighed for at skabe en grundlæggende viden. Gennem teori og praktiske aktiviteter, vil der blive arbejdet med den enkelte unges personlige kompetencer og behov for støttesystemer og strategier for at fastholde de tillærte færdigheder.

Hvordan ser et STU forløb ud?

Opbygning

AFKLARINGSFORLØB

De første 12 uger starter med et afklaringsforløb, hvor den unges ønsker, behov og ressourcer afdækkes. Perioden bygges op omkring faglige, sociale, personlige og praktiske udfordringer, der skal være med til at afdække det videre forløb samt afklare de udviklingsmæssige problematikker. Afklaringen består af struktureret observation i forbindelse med undervisning og praktiske aktiviteter samt en motivationssamtale med den unge. I forhold til faglighed vil der hurtig efter indskrivning blive foretaget en test, for derved finde faglige kompetencer og derved at kunne imødekomme eleven bedst muligt.

UDDANNELSESPLAN

Efter afklaringsforløbet har Lindholm Uddannelses STU fået et godt kendskab til den unge og på det grundlag udarbejdes en individuel uddannelsesplan i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejleder), den unge, forældre og Lindholm Uddannelse. Denne plan tager udgangspunkt i personlige, uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer og der stræbes efter, at den unge bliver bevidst om egne forudsætninger, ønsker og mål og formålet er at afdække det videre uddannelsesforløb med hensynstagen til den unges ønsker, mål og ressourcer. Planen vil indeholde de fag og aktiviteter, der har til formål at fremme den personlige udvikling og evne til at fungere sammen med andre. Derudover beskrives målsætninger med delmål for teoretisk undervisning og praktiske aktiviteter og i hvilket omfang de vil indgå i uddannelsen.

UDSLUSNING

Den sidste del af det 3 årige uddannelsesforløb koncentrerer sig om den tid der kommer efterfølgende. Dette betyder at evner og kompetencer skal konsolideres og der skal foregå en målrettet indsats omkring fremtidig bolig, beskæftigelse og fritid. Dette skal ske i samarbejde med den unge, forældre, hjemkommunen og UU-vejlederen.

KOMPETENCEBESKRIVELSE

Kompetencebeskrivelser vil løbende finde sted på en kompetenceprofil, hvor det fremgår, hvilke kompetencer de unge har opnået på de enkelte områder i forløbet. Denne vil detaljeret beskrive muligheder og styrker som den unge er i besiddelse af samt afdække de områder der kræver særlig opmærksomhed fra den unge både personligt, i forhold til arbejdmarkedet og bosituation.

Praktist undervisning på vores

Værksteder

Praktist undervisning på vores

Værksteder