Velkommen til den side, der er henvendt til skolens samarbejdspartnere, sagsbehandlere, behandlere, familie-konsulenter, ansatte og forældre.

På Lindholm Dagskole er valgfag, hvor eleverne selv har indflydelse på fagudvalget, af stor betydning for det faglige udbytte.

Skolens målsætning

Formålet med skolen er at hjælpe den enkelte elev med at tage vare på sig selv i et omfang, som skaber selvværd og selvtillid, hvorved sociale relationer og det at indgå i samfundet på en relevant måde bliver en naturlig del af hverdagen. Dermed skabes grobund for at opnår personlige og faglige kompetencer svarende til at kunne varetage hverdagens udfordringer herunder fritidsaktivitet, uddannelse og/eller erhvervsarbejde.

Konceptet i virksomheden Lindholm Dagskole, Uddannelse og STU, bygger på tanken om at skabe alternative indlæringsforhold og muligheder for elever i specialsektoren med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer. Herved kan den enkelte elev opnå bedre vilkår til at styrke faglige- og sociale kompetencer. Konceptet bygger på at anvende projekt- og temaorienterede tiltag med emner, der relaterer sig til hverdagens almene socialiseringsprocesser og ud fra samfundets normer og værdier.

Begrundelsen for valget af tema- og undervisningsområder tager udgangspunkt i, at gennem tilegnelse af faglige kompetencer, vil den sekundære gevinst for eleven i form af bl.a. empati, respekt og ansvar, blive synlig.

Undervisningens opbygning

Undervisningen er bygget op om et fast skema indeholdende tre moduler samt to pauser. Strukturen er den samme, således eleverne kender rammerne for dagen uanset, hvad der lægges af fagligt indhold i hvert modul. Genkendelighed, struktur og faste rammer er en af grundpillerne i opbygning af hverdagen på Lindholm Dagskole. Skemaet for skoledagen kan ses her

Motion på skoleskemaet hver dag er vigtigt for at gøre vores elever undervisningsparate. Der ligger evidens baseret viden bag vores overvejelser om morgenmotion. Eleverne får frisk luft og vi får forventningsafstemt dagen på morgenturen, der er ca. 1 km. Vi oplever gang på gang, at der er mange ting, der er lettere at tale om, mens man er i bevægelse, derfor får vi en status på elevernes humør og velbefindende, inden vi er tilbage på skolen, så vi kan tage højde for de udfordringer, nogle elever vil have. Sidst men ikke mindst ved vi, at indlæringen optimeres i forbindelse med eller i forlængelse af bevægelse.

At træne læsefærdigheder vægter vi højt. Alle elever læser 20 minutter hver dag i en frilæsningsbog. Bogens sværhedsgrad tilpasses hver enkelt elev, så vi sikrer os, at der er udvikling for eleven, men også at eleven bliver glad for at læse og finder det naturligt at bruge fantasien og forestillingsevnen, når de læser.

Fagene dansk, matematik og engelsk ligger i dagens første blok, hvor eleverne er mest friske og undervisningsparate. Der tages udgangspunkt i de Undervisningsministeriets Fælles Mål for hver enkelt årgang, mens undervisningen tilpasses hver enkelt elevs niveau, formåen og udvikling. Omdrejningspunktet i undervisningen er relations opbygning mellem vores elever, dels i form af samarbejder, men også arbejdet i at lære at være aktiv lyttende og deltagende i diskussioner og sige sin mening. Dette er væsentligt for at man kan forstå og forholde sig til det samfund, der omgiver os.

Der er mulighed for vores elever at gå til FP9 og FP10 i dansk, matematik og engelsk. Lindholm Dagskoles Uddannelsesstatistik kan ses her.

Undervisningsmiljøet

På Lindholm Dagskole gør vi meget ud af, at undervisnings- og arbejdsmiljøet er så godt som muligt. Der er udarbejdet en undervisningsmiljøplan for skolen til gavn og glæde for alle elever. Denne plan kan du læse meget mere om ved at klikke på download nedenfor.

Den faglig undervisning

På skoleskemaet er der trivselstimer og tværfaglige lektioner, der tager udgangspunkt i det socialpædagogiske arbejdsområde og indeholder forskellige udviklingsområder, som relaterer sig både til den enkelte elev og til gruppen. Det overordnede formål er at tilegne eleverne færdigheder, som gør dem i stand til at tage vare på sig selv med tanke på fremtiden. Dette betyder, at de udvalgte temaområder vil kunne relateres til forskellige almendannende fag, men kan desuden indeholde virksomhedsbesøg eller lignende. Sekundært er formålet at skabe selvtillid og selvværd hos den enkelte elev for herigennem at kunne skabe en god social relation til de omkringværende miljøer. Tanken i denne forbindelse kan f.eks. være at oprette et netværk med klubber, institutioner og foreninger, hvorigennem den sociale færdighed kan øves.

I de tværfaglige dage og uger, som f.eks. lejrturen og projektugen arbejdes der med fagene biologi, geografi, natur-/teknik, kristendom, historie, samfundsfag, musik, idræt, seksualundervisning, madkundskab, billedkunst og håndværk & design samt selvfølgelig dansk, engelsk og matematik.

Ud over den tværfaglige temaundervisning har skolen også den obligatoriske projektuge jvf. Fælles Mål for folkeskolens fag og emner, men ikke kun for 9. klasse. Alle elever arbejder med skoleårets paraplyemne på hvert sit niveau med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og på tværs af vanlige grupperinger.

Ordblinde Strategi

På Lindholm Dagskole lægges der massiv opmærksomhed på ordblinde og i undervisning af elever med dysleksi. Nye elever på skolen starter i et afklaringsforløb for at rette fokus på specifikke skriftsproglige udfordringer hos den enkelte elev. Skolens Ordblinde Strategi kan læses i den fulde længde her.  

Læringsmæssig tilgang og dokumentation

Vi arbejder med både undervisning og specialpædagogisk bistand gennem såvel skolefaglig undervisning og socialiseringsmæssige tiltag. Overvejelserne bag dette er, at den enkelte elev for at kunne fokusere og koncentrere sig omkring indlæring, er nødt til at opøve sociale færdigheder, idet resultatet af disse vil få indflydelse herpå.

I forhold til socialisering af den enkelte elev er vi af den overbevisning, at individuelle behov er en væsentlig faktor for trivsel og dermed også for gode resultater. Dette betyder, at vores tiltag ikke kun sigter til den faglige og læringsmæssige del som primært omdrejningspunkt, men i lige så høj grad søger at imødekomme og opretholde behovet for selvværd og selvrealisering. Gennem denne tilgang vil der, når den enkelte elev responderer på det primære mål, være en sekundær gevinst i processen i form af medinddraget overvejelser om aktivitetens samlede formål.

For at synliggøre såvel de faglige som de socialiseringsmæssige mål udarbejdes der til hver enkelt elev en individuel behandlingsplan og udvidet meddelelsesbog. I tæt samarbejde med elevens familie og netværk er disse planer omdrejningspunkt for den helhedsorienterede udvikling, hver elev har som mål. Desuden udarbejdes der to gange om året en statusrapport for hver enkelt elev, der sendes til netværk og/eller samarbejdspartnere.

Mobning <-> Antimobning

Det er et fælles ansvar for lærere, pædagoger, forældre, elever og skoleledelse at arbejde bevidst for, at ingen bliver mobbet og at skolen er et rart sted at være.

Mobning skal modarbejdes både i børnegrupper og medarbejdergrupper.

Værdier som trivsel, tryghed, åbenhed og ærlighed skal danne grundlag for samværet på Lindholm Dagskole.

Derfor har vi på Lindholm Dagskole en antimobbestrategi, som kan læses her i hele sin længde.

For at forebygge mobning har vi ved hvert skoleårs start teammøder i både personalegruppen, men også sammen med elevgruppen, hvor man afstikker samværsregler, der indeholder regler for:

 • sprog
 • adfærd
 • normer
 • trivsel
 • aftale om en mulighed for et bestemt ”stopsignal”

Det endelige regelsæt udarbejdes sammen med eleverne og med jævne mellemrum revideres regelsættet – f.eks. i faget sundhed.

Alle arbejder på at skabe en positiv ”vi-fornemmelse” i klassen, og der forekommer med jævne mellemrum evaluering af klassens trivsel.

Alle lærere griber ind overfor tiltag til mobning – beskrivelser af hændelserne bliver indskrevet i vores dagbog. Desuden er der samtale med de involverede eleverne og forældre.

Udover det daglige arbejde med klassens trivsel, anvender skolen trivselsundersøgelser årligt som et systematisk værktøj at kortlægge trivsel/mistrivsel på.

 • I fagene sundhed og livsdulighed arbejdes der med både individuel og klassetrivsel.
 • I anden del af skoleåret er den nationale trivselsmåling som giver et billede af klassens generelle trivsel.

Ved mistanke om mobning gribes straks ind med kontakt til personaleteamet, som derefter orienterer ledelsen, som her tager kontakt til de implicerede parter og hjemmene.

Hurtig indsats er vigtig. Når man står med akutte problemer, må man kunne lægge andet fra sig.

Der gennemføres strukturerede samtaler med offeret, herunder opfølgningssamtaler og aftaler.

Individuelle samtaler med mobberen (mobberne) – ved gruppe-mobberi afholdes også gruppesamtaler. Ved samtalerne gøres følgende klart:

 • at man ved, hvad der er foregået
 • skolens holdning til mobning præciseres
 • hvad skolen har tænkt sig at gøre i det konkrete tilfælde
 • der laves aftaler med mobberen – disse skrives ned
 • der bliver sat fokus på ham/hende
 • støtte til at ændre adfærd

Der kan altid hentes hjælp på tværs af personalegruppen.

I tilfælde af grov mobning og gentagne brud på indgåede aftaler, kommer sanktioner i anvendelse. Forældre indkaldes til møde, hvor der bliver lavet en plan for adfærdsændringer.