Strategi- og handleplan for ordblinde elever på Lindholm Dagskole

Indsatser
Undervisning af elever med dysleksi.
Afklaring af specifikke skriftsproglige udfordringer.
En vellykket undervisning af elever med dysleksi tager ifølge forskningen afsæt i tre niveauer: 

A: Inkluderende klasserumsundervisning
Eleven deltager med kompenserende IT-hjælpemidler i alle fag. Læreren har i planlægningen af undervisningen taget højde for elevens deltagelse med hjælpemidlerne, og læreren har gennemtænkt differentieringsmuligheder.
Læreren sørger på forhånd for, at læsetekster er digitaliseret og delt med eleven på Google Drev. Al undervisning foregår online og tekster kan læse-lyttes digitalt. Læsetræning foregår via NOTA.  

B: Holddeling
Eleven undervises inden for klassens eller årgangens rammer i en mindre gruppe for at imødekomme elevens/gruppens særlige behov inden for specifikke faglige områder.

C: Kompenserende hjælpemidler
Eleven undervises i specifikke områder, fx fonologisk opmærksomhed, samt kurser i brugen af kompenserende hjælpemidler. 

IT-rygsæk
Skolen udleverer PC, hvor der er installeret Appwriter og Txtanalyzer.
Der udleveres scannerpen til eleverne.
Diagnosticerede elever får adgang til NOTA.
Der afsættes ekstra tid i forbindelse med prøver og alle prøver aflægges digitalt. 

Prøverne 9.klasse
Det er ledelsen der giver eleverne mere tid til prøverne i 9. klasse, samt indstiller til at der må benyttes IT kompenserende støtte. Dansklærer kontakter skoleleder om behovet til dyslektiske elever eller elever med sammensatte vanskeligheder. 

Det skal fremgå af ROAL-handleplanen for eleven, at der ønskes mere tid og IT til prøverne i 9. klasse.

Status, handleplaner og opfølgning
Der udarbejdes ROAL-handleplaner for eleverne hvert halvår ifølge med skolehjemsamtalerne.
Der udarbejdes profilberegning ud fra Dansk, nationale test, til at følge læseudviklingen.